Kancelaria Notarialna 

Janów Lubelski


Oferta:
Notariusz tworzy akty notarialne, które są oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy lub innych transakcji prawnych. Akty notarialne mają ważność prawną i są wiążące dla stron.
Notariusz potwierdza autentyczność podpisów na dokumentach, co zapewnia pewność, że dokumenty nie zostały podrobione i że osoba podpisująca jest autentyczna.
Notariusz może sporządzać oświadczenia i pełnomocnictwa, które upoważniają jedną osobę do działania w imieniu innej osoby lub podmiotu.
Notariusz może pomóc w sporządzeniu testamentów i innych dokumentów dziedziczenia majątku, co zapewnia zgodność z obowiązującym prawem i uniknięcie sporów dziedziców.
Notariusz może prowadzić protokoły z różnych spotkań, transakcji lub negocjacji, które zawierają ważne informacje i ustalenia.
Notariusz może oferować usługi przechowywania ważnych dokumentów, takich jak testamenty czy akty notarialne, co zapewnia ich bezpieczeństwo i dostępność w przyszłości.
Notariusz może być zaangażowany w rozwiązywanie sporów, mediację lub negocjacje między stronami w celu osiągnięcia porozumienia.
+48 603 948 331